இந்ததளத்திற்கு வருகை தரும் உங்களை இன் முகத்தோடுவரவேற்கிறேன் .என் நட்புக்கள் அனைவருக்கும் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவர்கள் மீதும் நிகழட்டுமாக !!!

Wednesday, June 20, 2012

கிரிஸ்டல் செய்முறைகள்

Supplies for one flower:
10 daggers, 16 mm
5 fire-polished drops, 7 mm
5 11/0 seed beads
Beading thread (e.g. K.O. or Fireline)

Tools: 2 beading needles, scissors

Tekniker: 2-needle right-angle weave/cross-weaving, surgeon's knot


*1. Cut a comfortable length of thread (e.g. 40 cm). String one drop and two daggers as in the photo and centre on the thread.
2. Cross the threads through a dagger bead.
3. Continue stringing the remaining beads as in the previous step. Pull the threads to tighten the tension after each crossing. It's not always easy to keep the tension tight, but it's ok as you will remedy this later. At this point, it's mostly to keep the beads from tangling or swirl.
4. Make sure all daggers point in the same direction. If a dagger is trapped on the wrong side, loosen the thread tension, push the bead back to the correct position and tighten the threads again.
5. When the last drop and dagger has been strung, cross the threads through the first dagger to form a circle with the daggers pointing outwards. Pull the threads and make sure they don't catch on any beads or that a beads get tangled in the rest.

Continue by passing through the next dagger with your right-side needle and through the next drop with your left-side needle. Pull the thread before stringing through the next dagger using you left-side needle. See illustration of the thread paths below.(As it's hard to take a picture of this step, I've chosen to show it with just four beads, equivalent to the beads strung in steps 1-2.)
6. Making sure the tension is tight, tie the two knots with a surgeon's knot. At this point, the flower will most likely feel a bit floppy (unless you used a very heavy/stiff thread). We will fix this in the following steps.
7. Take one of the threads back to the front of the flower by going through the dagger. Keeping a tight tension, circle through the drop beads several times until the flower feels rigid and the beads are nested tightly together.8. Return the thread to the back of the flower. Move it aside so it doesn't get in the way of the other thread.

9. Pick up the other thread and sew throught the nearest dagger of the five that constitute the five back petals. String one seed bead and go through the next dagger.
10. Repeat the previous step until you come full circle and then continue circling through the dagger and seed beads until the flower feels stabile. As before, be sure to tighten the thread as you go along so the flower firms up. Exit the beads when next to the first thread.

Knot the threads with a surgeon's knots. Finish by going through a couple of the beads before cutting the threads.
11. You flower is now ready to be used.Tip: You can also make a smaller flower using 11 mm daggers, 3,4 mm drops and 15/0 seed beads.

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites