இந்ததளத்திற்கு வருகை தரும் உங்களை இன் முகத்தோடுவரவேற்கிறேன் .என் நட்புக்கள் அனைவருக்கும் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவர்கள் மீதும் நிகழட்டுமாக !!!

Wednesday, June 20, 2012

கிரிஸ்டல் செய்முறைகள்

Supplies for one charm:
4 daggers, 11 mm
1 square bicone, 6 mm
1 bead cap, approx. 9 mm
1 soft headpin
1 small bead, max 2 mm (e.g. round metal bead or seed bead)
beading thread, e.g. Fireline, K.O., C-Lon
glue

Tools: round nose pliers, (bent) chain nose pliers, wire cutter, scissors, needle (optional)

1. Begin by choosing a thread you like to work with. For the charms in these photos, I've used K.O (size D) and C-Lon size D. String the daggers on the thread and go through the beads a second time, as indicated by the picture.


2. Pull the thread tight and tie a so called surgeon's knot If the beads want to lay flats as in the pic on the left, before tying the knot, gently squeeze them together so they "stand up" as in the picture on the right. After you've done this, pull the thread again before tying as the movement can loosen the thread somewhat.


3. String the ends of the thread through one or two beads on each side and secure the knot with a drop of glue. When the glue is thoroughly dry, cut the ecess thead using a pair of small, sharp scissors.


4. Take the bead cap and test if it fits well over the "petals". Most likely you will need to bend out the "prongs" on the cap. Do this by gently pulling each prong using your fingers. Make sure you bend each prong just as much as you did with the previous one or the bead cap will look lopsided. Don't pull too much at once, just ease it bit by bit. Keep going unlike you are pleased with the fit.


5. Optional step: you can bend the tip of each prong a tad inwards. Do this by holding the cap in your hand and grip the tip using round-nose pliers. Gently curve the tip inwards, taking care not destorting the prongs.


6. Assemble all parts on a headpin as in the photo above: square bicone, dagger petals, small bead, bead cap. The tiny metal bead is just for covering the small gap between the daggers and the centre of the bead cap. Use a bead in the same colour as the cap or the daggers.


7. Finish by making a wrapped loop. To make a wrapped loop, you begin by grabing the headpin using your chain-nose pliers and then bend the pin 90 degrees. Press the pliers slightly against the bead cap when you do this to avoid getting a too big gap between bead cap and the bend.


8. Grip the pin at the base of the bend using round-nose pliers. Bend the pin around the pliers so it forms a c. Reposition the pliers so you grip close to the upper parts of the C and keep bending the pin into a full cicle. You may have to move the pliers seceral times in order to shape a nice, round loop.


9. Grip the loop using your chain-nose pliers in your non-dominant hand so it will be still while you wrap the pin around the centre, from the loop and down towards the cap, using your dominant hand. Keep wrapping until the coil is tight up against the cap; you don't want it to be loose as it will make the cap and beads wobbly.


10. Cut the excess wire close to the coil using a narrow pair of cutters. The end of the pin will protrude a few millimetres so squeeze it against the coils using your chain-nose pliers for a professional result. The loop can become crooked when you wrap it so finish by straightening it up if needed.

Your charm is now ready.


Tips:


  • If you can't find the czech square bicone beads, you can use regular 6 mm bicones too. Compare the charms above where a Preciosa crystal bead has been used in the purple iris charm.  • You can substitute the 11 mm daggers for smaller or larger ones. Om du saknar 11 mm daggers kan du testa med mindre eller längre. Choose a bead cap that fits the beads. If you use the same bead caps for 16 mm daggers as for 11 mm beads, you will get a flower similar to the one in the pic above.

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites