இந்ததளத்திற்கு வருகை தரும் உங்களை இன் முகத்தோடுவரவேற்கிறேன் .என் நட்புக்கள் அனைவருக்கும் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவர்கள் மீதும் நிகழட்டுமாக !!!

Monday, April 30, 2012

செய்து பாருங்கள்,

How To Crochet Bead NecklaceGet the above materials and tools ready. For light color thread, use light color beads like white or beige. Use black beads for dark color thread.
How To Crochet Bead NecklaceMake sl knot, leave a length of about 3-4 inches tail.
Follow the pattern and crochet with snugly tight tension. Tuck in the bead into the crochet shell when it says “insert bead”.
Continue crochet until the end.
Fasten off with a 3-4″ end.
Use a tapestry needle to insert the start tail through the hole and come out from the other side.

How To Crochet Bead NecklaceYou have 2 ends on one side. Tie them into knot firmly.
How To Crochet Bead NecklaceBring both ends back to the start end by using a tapestry needle.
Clip threads close to the bead. The thread ends are thus hidden inside the bead.
Repeat to all the beads.

How To Crochet Bead NecklaceClose-up photo of the beginning row of the crochet.
How To Crochet Bead NecklaceClose-up photo of the finishing end of the crochet.
How To Crochet Bead NecklaceString all the beads up by sliding the ribbon through the holes using a tapestry, with 5 bigger beads at the center and 3 smaller beads on each side.
If you like to space the beads in between, tie a big knot on the ribbon in between the beads.

How To Crochet Bead NecklaceMeasure the length you want for your necklace. Cut away the excess.Crochet Bead Necklace
Related Results

  • Finally attach the jump ring and necklace clasp at the end of the ribbon.
    As an option, you can also leave the tail ends long and tie into a ribbon instead of installing the clasp.

0 comments:

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites