இந்ததளத்திற்கு வருகை தரும் உங்களை இன் முகத்தோடுவரவேற்கிறேன் .என் நட்புக்கள் அனைவருக்கும் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவர்கள் மீதும் நிகழட்டுமாக !!!

Monday, October 1, 2012

பலவகை மீன் உயிரினங்கள்

பலவகை மீன் உயிரினங்கள்

மீன் வளத்தை இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்
1. துடுப்பு மீன் வளம்.
2. துடுப்பில்லாத மீன் வளம்.

துடுப்புடைய மீன் வளர்ப்பில் இயற்கை மீன்களும், துடுப்பில்லாத மீன் வளர்ப்பில் இயற்கை மீன்கள் அல்லாத மீன் வகைகளான, இறால், நண்டு, சிங்கிறால், ஆளி, கடலட்டை, தவளை, கடற்பாசி ஆகியவை அடங்கும்.

மேலும் துடுப்புடைய மீன் வளர்ப்பில் இரண்டு வகை உண்டு அவை
1.பிடிப்பு மீன் வளம்
2.வளர்ப்பு மீன் வளம்

பிடிப்பு மீன் வளர்ப்பில் மீன்குஞ்சுகளை சேகரிக்காமல் அனைத்து மீன்களையும் பிடித்துவிடுவார்கள். கடல், ஆறு, நீர்தேக்கம் ஆகிய இடங்களில் இருந்து மீன் இனங்களை கொண்டு வந்து வளர்ப்பார்கள் பிடிப்பு மீன் வளர்ப்பில், ஒரடைக்குஞ்சுகள், இளம் குஞ்சுகள் என அனைத்து மீன்களையும் பிடிப்பதினால் மீன் உற்பத்தி மிகவும் குறைகிறது. இதனால் மீனிருப்புகளும் இல்லாமல் அழிந்துவருகிறது. சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுத்தும் காரணிகளாளும் மீன் உற்பத்தி குறைகிறது. மீன்பிடிப்பில் தேவையுள்ள மற்றும் தேவையில்லாத மீன்கள் போன்ற இரண்டு வகை மீன்களையும் பிடிக்கின்றன.

வளர்ப்பு மீன்வளம் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மீன்களை மட்டும் கவனமாக வளர்த்தல். இதனால் அதிக மகசூல் கிடைக்கும். இதில் மீன்குஞ்சுகளை குறிப்பிட்ட தண்ணீரில் பாதுக்காத்து, வளர்த்து அதை அறுவடை செய்கின்றனர்.

அதிக மகசூல் பெற தகுந்த உரம் மற்றும் ஏற்ற உணவு கலந்த குளத்தில் மட்டும் மீன்களை வளர்க்க வேண்டும். வளர்ப்பு மீன் வளத்தில் தக்க பாதுகாப்பு மற்றும் கவனிப்பு இருந்து வந்தால் பிடிப்பு மீன் வளர்ப்பை அதிகரிக்கலாம். நன்னீர், உவர் நீர் மற்றும் கடல் நீரில் மீன்களை வளர்க்கலாம். புதிய வளர்ப்பு முறைகள் மற்றும் விரிவாக்கத்தினால் கடல் உயிரினங்கள், இறால், நண்டு, மெல்லுடலிகள், தவளை, கடல் பாசி ஆகிய அனைத்தும் வளர்ப்பு மீன் வளத்தில் அதிகரிக்கிறது. இதனால் கடல் உயிரினங்கள் அதிக உற்பத்தியாகிறது எனவே வளர்ப்பு மீன் வளம் மாறி மீன்வளர்ப்பு என்று மாறிவிட்டது.
1. Trichogaster lalius: Found in surface area of all finding fresh water resources.
2. Danio rerio: Usually found during rainy season in the paddy fields and ditches.

3. Trichogaster fasciatus: Found in surface area of all finding fresh water resources.

4. Mastacembelus armatus: Found in muddy places.

Fish species of India

A. Indigenous major carps
1. Catla catla Found on the surface of lake, ponds, tanks, dams and all others fresh water resources.
2. Lebeo rohita Found on the column of lakes, ponds, tanks, dams and all others fresh water resources.
3. Cirrhinus mrigala
Found at the bottom of lakes, ponds tanks, dams etc.
4. Lebeo bata Found at the bottom of different water resources.
5. Labeo calbasu Found at the bottom region of different fresh water resources.

B. Exotic carps
1. Hypophthalmichthys molitrix
Found on the surface of water resources.

2. Cyprinus carpio var. specularis.
Found at the bottom region of water resources.

3. Cyprinus carpio var. communis
Found at the bottom region of different water resources.

4. Ctenopharyngodon idella
Found in column region of different fresh water resources.

5. Tilapia mossambicus.
Dwelling at the bottom region of different water resources.

C. Air breathing fishes
1. Clarias batrachus Found in muddy places and at the bottom of fresh water resources.

2. Heteropneustes fossilis Found in muddy places and at the bottom of fresh water resources.

3. Channa punctatus Specially found in muddy places during rainy season and in the bottom of fresh water resources.

4. Channa gachua Found in muddy places and in the bottom region of different water resources.

5. Channa striatus Found in muddy places, at the bottom of different water resources..

6. Channa marulius Found in muddy places in least number, at the bottom region of Ponds, Lakes and Dam.

7. Wallago attu Found in column region of Ponds,Lake, and Dam.

8. Ompok bimaculatus Found in column region of different fresh water resources.

9. Notopterus notopterus

10. Notopterus chitala.

11. Anabas testudineus Found in column region of different fresh water resources.

12. Mystus seenghala Found in bottom region of different fresh water resources.

D. Hill stream fishes
1. Garra gotyla Found in river Chano near Churchu block and Konar river.

2. Garra kempi Hill stream of river. Found in ditches near hill foots.

3. Lepidocephalichthys guntea Most commonly occurring hill stream fish.

4. Nemacheilus botia Found in ditches near the foot hill.
E. Common type minor carps

1. Oxygaster bacaila Found in surface area of different fresh water resources.

2. Amblypharyngodon mola Found in bottom region of all finding resources.

3. Esomus danricus

4. Cirrhina reba Found in bottom region of different fresh water resources.

5. Rhinomugil corsula
6. Eutropiichthys vacha

7. Puntius ticto. Found in surface area of different water resources.

8. Puntius stigma column region of different fresh water resources.


9. Puntius conchonius Found in column region of all finding fresh water resources.

10. Ambassis nama Found in surface area of Ponds, Lakes, River and Dam.

11. Ambassis ranga Found in surface area of finding water resources.

12. Glossogobius giuris . Found in surface area of different finding water resources.

13. Osteobramo cotio Found in surface area of finding fresh water resources.

14. Barilius bola Found in surface area of pond.

15. Mastacembelus aculeatus Found in muddy places.

16. Mastacembelus pancalus Found in muddy places

17. Mystus bleekeri Found in muddy places.

18. Mystus cavasius Found in muddy places.

19. Mystus vittatus Found in muddy places.

 

0 comments:

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites