இந்ததளத்திற்கு வருகை தரும் உங்களை இன் முகத்தோடுவரவேற்கிறேன் .என் நட்புக்கள் அனைவருக்கும் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவர்கள் மீதும் நிகழட்டுமாக !!!

Friday, November 23, 2012

சுத்தகரிப்பு சாதனங்கள்

சுத்தகரிப்பு சாதனங்கள்
  • சுத்திகரிப்பில் மூன்று நிலைகள் உள்ளன.
நிலை 1
  • முன் நிலைப்படுத்துதல் மற்றும் முன் தூய்மைப்படுத்துதல்
முன்நிலைப்படுத்துதல்
  • அறுவடைக்குப் பின் செடியின் மற்ற பாகங்களிலிருந்து விதையைப் பிரித்து எடுத்தல்
எ.கா ஓடு நீக்குதல்
முன்தூய்மைப்படுத்துதல்
  • தேவையற்ற பொருட்களான குப்பை, கல், மண்கட்டி போன்ற எடையுள்ள (அ) எடைக் குறைந்தவாறு பிரித்தெடுத்தல், கை அறுவடையோ (அ) தூற்றி தூய்மைப்படுத்திய விதைகளுக்கு இந்த நிலை அவசியமில்லை.
இந்தப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படும் சாதனங்கள்
தூய்மைப்படுத்தும் சல்லடை
  • பெரிய அளவுள்ள தேவையற்ற பொருட்களை இக்கருவி தூய்மைப்படுத்தும். இதனில் ஒரு சல்லடை (அ) இரு சல்லடை இருக்கும். இக்கருவியில் பெரிய துவாரங்களுடன் அதிரக்கூடிய (அ) சுழலக்கூடிய பகுதியில் கரடு முரடான விதைகள் சலித்துத் தூய்மையாகிவிடும்.
முடி உதிர்க்கும் கருவி
  • இக்கருவியின் எஃகுவினால் ஆன பேரிகையினுள் கிடையாது. கிளையுடன் அடிக்கும் பாகம் ஒன்று இருக்கும். விதைகளை இதனுள் செலுத்தும் போது அவை ஒன்றோடு ஒன்று உரசி அவற்றின் மேலுள்ள விதைகளை பிரிப்பது (ஓட்ஸ்), முடியை உதிர வைப்பது (வால் கோதுமை), கதிரடிப்பது (கோதுமை), பூச்செதில் மற்றும் முடியை உதிர வைப்பது, உமி நீக்குதல் மற்றும் விதையை பளபளக்கச் செய்தல் போன்ற செயல்களை செய்கிறது.
உமி நீக்கும் கருவி - மேல் தோல் நீக்கும் கருவி
  • இதனில் விதைகளை உரச வைக்கும் சொரசொரப்பான இரு இரப்பர் பகுதிகள் இருக்கும். உமி நீக்குதல் மற்றும் மேல் தோலைக் கீறி நீக்குதல் போன்ற பணிகள் ஒரே சமயத்தில் (அல்லது) தனியாக செய்ய முடியும்.
மக்காச்சோள உமி நீக்கும் கருவி
1. அதிகத் திறனுள்ள மின் செயல்பாட்டு கருவி - பெரிய அளவிலான விதைகளுக்கு
2. கைகளால் உமி நீக்குதல் - வல்லுநர் (அ) கரு விதை
நிலை 2
தூய்மைப்படுத்துதல்

இந்த நிலையானது காற்றை செலுத்துவது மற்றும் அதிரும் திரைகள் போன்றவற்றால் செயல்படுத்தப்படுகிறது. அனைத்து தரப்பு விதைகளுக்கும் இம்முறை பொருந்தும். தூய்மைப்படுத்தும் சல்லடை போன்ற அமைப்புள்ள இக்கருவி மேலும் நுட்பமானது. காற்றை தடுத்து தூய்மைப்படுத்தி பின்னரே வரையறைக்குட்பட்ட விதிகளின் படி கையாளவேண்டும். கருவியின் அளவு சிறியது, இரு திரைக் கொண்ட பண்ணை வடிவமைப்பு மற்றும் 7-8 திரைகள் கொண்ட பெரிய தொழில்துறை வடிவமை போன்றவை இருக்கும். இரு திரைகள் கொண்ட வடிவமைப்புகள், பண்ணைகள், வல்லுநர் மற்றும் ஆதார விதைகள் உற்பத்தி பணி மற்றும் ஆய்வுக்கூடங்களில் சிறிய அளவு விதைகளைக் கையாள உபயோகிக்கவேண்டும். அதிகபட்டக் கருவிகளில் இயற்பியல் தன்மைகளில் உள்ள வேறுபாடுகளைக் கொண்டே பிரிப்பது மேற்கொள்ளப்படுகிறது. காற்றை தடுக்கும் கருவியில் விதையின் அளவு மற்றும் எடையைக் கொண்டே பிரிப்பது விதையின் அளவு மற்றும் எடையைக் கொண்டே பிரிப்பது செயல்படுகிறது. மூன்று நிலைகளில் தூய்மைப்படுத்தும் பணி நடைபெறுகிறது.
Air-screen cleaner
crippen cleaner-line full
காற்றை உறிஞ்சியிழுத்தல்
  • இதனில் எடைக்குறைந்த பொருட்கள் விதையிலிருந்து பிரிக்கப்படும்.
உதிர்தல்
  • இதனில் திரை துவாரங்களில் நல்ல விதைகளை உதிர வைத்தும், அதிக எடையுள்ள மற்ற பொருட்களை ஒரு தனித் துவாரம் மூலம் வெளிக்கொணர்தல் செய்யப்படும்.
தரம் பிரித்தல்
  • நல்ல தரமான விதைகள் திரைத் துவாரங்களின் மேல் கடந்து செல்லும் மற்றும் சிறிய பொருட்கள் வெளிக்கொண்டுவிடும்.
நிலை 3
தூய்மைப்படுத்துதல் மற்றும் தரம் பிரித்தல்

பண்ணையிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற விதைகளில் உள்ள தேவையற்ற பொருட்கள், களை விதை மற்றும் பிற பயிர் விதைகள், பிற இரக விதைகள், வீண் விதைகள், சிதைந்த விதைகள் போன்றவற்றை நீக்கி தூய்மைப்படுத்துவதே தரமான விதை கிடைக்கப்பெறும் வழியாகும். புற அமைப்பின் வேறுபாடுகளைக் கொண்டு பலதரப்பட்ட விதைகளை பிரித்தெடுக்கலாம். புற அமைப்பின் தன்மைகளான விதைகளின் அளவு, எடை, நீளம், அமைப்பு, நிறம், மேல்பரப்பில் நய அமைப்பு, நீர்ம ஈர்ப்பு, மின் கடத்தும் திறன் போன்றவைகளை கருத்தில் கொள்ளலாம். விதையின் எந்தப்புற அமைப்பைக் கொண்டு எந்தவிதமான கருவியை உபயோகிக்கவேண்டும் என்பதைக் கருத்தில் கொள்ளவேண்டும். கீழ்க்கண்ட வரிசையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புற அமைப்பின் தன்மைகள் எவ்வகை விதைகளுக்கும் அதற்கு ஏற்ற கருவிகளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பிரிப்பான் பெயர்பின்பற்றிய தன்மைபயன்பாடு
அதிர்வு பிரிப்பான்வடிவம் மற்றும் மேல்புற இளநயம்களை விதைகள் நீக்குதல்
சுழல் பிரிப்பான்வடிவம் (அ) சுழலும் திறன் அளவுசிதைந்த / பட்டையான மற்றும் சுருங்கிய விதைகளை நல்ல விதைகளில் பிரித்தல், கடுகு, சோயாபீன்ஸ், பட்டாணி போன்றவற்றை கோதுமை, ஆள்விதை, ஓட்ஸ் போன்றவற்றிலிருந்து பிரித்து எடுத்தல்.
தட்டு / பக்க விலக்கு கலன் பிரிப்பான்நீளம்கோதுமை, கம்பு, கடுகு, வால் கோதுமை போன்ற வேறுபட்ட விதைகளை ஓட்ஸ் சில் இருந்து பிரித்து எடுத்தல்
நிலை மின்னோட்ட பிரிப்பான்மின் தன்மைஎள் விதையிலிருந்து ஜான்ஸன் புல் விதை
மின்னணு நிறம் பிரிப்பான்நிறம் / வெளிர்ந்த நிறம்ஒத்த நிறமில்லாத விதைகளை பிரித்து எடுத்தல்.
காந்தப் பிரிப்பான்மேல்புற இனநயம் மற்றும் ஒட்டுதல்குதிரை மசால் மற்றும் Clover ஆகியவற்றிலிருந்து களை விதைகள் பிரித்து எடுத்தல்
உருளை ஆலைவடிவம் மற்றும் மேல்புற இளநயம்மிருதுவான Clover விதைகளை பிரித்தெடுத்தல்
ஒப்பு அடர்த்தி பிரிப்பான் (அ) கல் நீக்குவான்அடர்த்தி (அ) ஒப்பு அடர்த்திமோசமாக சிதைந்த, வீண் போன், பூச்சி தாக்குதலுக்கு உள்ளான பயிர் விதைகள் மற்றும் கற்களை நல்ல விதையிலிருந்து நீக்குதல்.
தரம் மேம்படுத்துதல்

விதைக்குவியலிலிருந்து கலப்படம் மற்றும் தூய விதைகள் போல் அளவு மற்றும் வடிவம் கொண்டுள்ளவற்றை காற்றுத் தடுத்து தூய்மைப்படுத்தும் கருவி மூலம் மேலும் தூய்மைப்படுத்துதல் வேண்டும். தேவைப்படும் அளவிற்கு பெரியதாகவோ (அ) சிறியதாகவோ இருக்கும் விதைகள், உடைந்த, சிதைந்த மற்றும் குறையுள்ள விதைகள் போன்றவற்றை இந்த இறுதி நிலை சுத்திகரிப்பில் நீக்குதல் வேண்டும்.
ஒப்பு அடர்த்தி பிரிப்பான்

இந்த முறை விதைகளின் எடை மற்றும் மேல்ப்புற தன்மை போன்றவற்றை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுகிறது. மிதவை என்னும் கோட்பாட்டில் இயங்குகிறது. ஒரு விதைக்கலவையை சாய்வான துளையுள்ள மேஜையின் கீழ் தளத்தில் வைக்கவேண்டும். துளையுள்ள மேஜை பகுதியில் காற்றை செலுத்தும் போது, விதைகள் அடர்த்தியின் படி அடுக்குகளாக அமைந்து, குறைந்த எடையுள்ள விதைகள் மற்றும் தேவையற்ற பொருட்கள் கீழும், அதிக எடையுள்ள விதைகள் மேலும் பிரிந்து செல்லும். மேஜையை ஒரு அலைவு இயக்கம் கொடுத்தால் விதைகள் மிதந்து வேகத்துடன் செல்லும். எடைக் குறைந்த விதைகள் மிதந்து சென்று கீழ் நோக்கியும், எடை அதிகமுள்ள விதைகள் மேஜையில் ஒட்டிக்கொண்டு மேல் நோக்கியும் விடுவிக்கப்படும். இந்தக் கருவி ஒரே அடர்த்தியில் வேறுபட்ட அளவுக் கொண்ட விதைகளையும், ஒரே அளவில் வேறுபட்ட அடர்த்திக் கொண்ட விதைகளையும் பிரிக்கும்.
air-screen cleaner
12_gravitytable
பக்க விலக்கு கலன் பிரிப்பான்

விதைகளின் நீள அளவைக் கொண்டு இக்கருவி செயல்படுகிறது. இக்கருவியில் சற்றே சாய்வான கிடையான சுழலும் கலனும், அசையக்கூடிய பிரிக்கும் தட்டும் அமைந்திருக்கும். உள் பகுதியில் நெருங்கி அமைந்த அரைவட்டத் துளைகள் இருக்கும். சிறிய விதைகள் மையவிலக்கு விசை மூலம் துளைகளுக்குள் சென்று பிரியும். பெரிய விதைகள் கலனின் நடுவில் ஈர்ப்பு சக்தியின் மூலம் ஈர்க்கப்பட்டு பிரிந்து விடும்.
காந்தப் பிரிப்பான்

மேல் புற நய அமைப்பு மற்றும் ஒத்த விதைத் தன்மைகளைக் கொண்டு விதைகளை பிரிக்கும். முதலில் விதைகள் இரும்புத் துகள்களில் கலந்து விடுவதால் சொரசொரப்பான மேற்பகுதியில் படிந்துவிடும். இந்த விதைக்குவியலை காந்தப் பேரிகையில் செலுத்தினால் வழுவழுப்பான மற்றும் துகள் படியாத விதைகள் கலக்கையில், நீரை ஊற்றுவது பயன்தரும். காந்த சக்தியின் மூலம் பிரிப்பது விதைக்குவியலின் இரும்புத் துகள்களின் படிமம் மற்றும் நீர் சேர்த்த செயல்பாடு போன்றவற்றைச் சாரும். மேற்புற நய அமைப்பில் உள்ள வேறுபாடுகள் அதிகமாயின், பிரிக்கும் திறனும் அதிகரிக்கும்.
Magnetic separator
நிறம் பிரிப்பான்

ஒத்த நிறமற்ற தரம் குறைந்த விதைகளை பிரிக்கும் கருவியாகும். இது நிறம் மூலம் பிரிப்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஆகும். ஏனெனில், அடர்த்தி மற்றும் பரிமாணங்கள் நல்ல விதைகள் மற்றும் நிறம் மாறிய விதைகளுக்கும் ஏற்றவையாக இருக்கும். ஆதலால் மற்றக் கருவிகள் பயனளிக்காது. இக்கருவியில் உள்ள ஒளி அணுக்கள் நல்ல விதைகள் பிரதிபலிக்கும் ஒளியை பிண்ணனியாகக் கொண்டு இயங்குகிறது. ஒளி அணுக்கள் வேறுபட்ட நிறங்களை பிரதிபலிக்கும் விதைகளை கண்டறிந்து விடும். அப்படிக் கண்டறிந்து விடும். அப்படி பிரதிபலிக்கும் விதைகளைக் கண்டறிந்து விடும். அப்படிக் கண்டறிந்த நிறம் மாறிய விதைகள் மின்தூண்டுதலில் அலையால் நிராகரிக்கப்படும்.
நிறத்தைக் கொண்டு பிரித்தல்
நிறம் பிரிப்பான் ஒரு மின்னோட்ட கண் மூலம் இயங்குகிறது. அக்கருவியில் இயக்கக்கூடிய நிறத்தை அந்த மின்னோட்டக் கண் அறிந்த கொள்ளும். விதைகளை அக்கருவியால் செலுத்தும் போது மின்னோட்ட கண் வழியே செல்லும். விதைகளின் நிறங்களை இது பதிவு செய்யும். மாறுபட்ட நிறமாகக் கண்டறிந்தால் வேகமான காற்றானது அவ்விதையை நிராகரித்து விடும்.
12_colorsorter
உராய்வு தூய்மை
காற்றுத் திரைக் கருவியானது நல்ல விதைகளை போன்றே அளவும், அடர்த்தியும் கொண்ட நிராகரிக்கப்பட்ட விதைகளை பிரிக்க இயலாது. அவைகளின் மேல்புற நய அமைப்பில் வேறுபாடு இருந்தால் உராய்வு தன்மையின் மூலம் பிரிக்கலாம். எந்த ஒரு பொருளும் ஒரு சரிவான பகுதியின் மேல் உருண்டோ (அ) சாய்ந்தோ செல்லும் போது அப்பொருளின் நய அமைப்பைப் பொறுத்து உராய்வு ஏற்படும். விதைகளை ஒரு வெல்வெட் துணியின் மேல் (அ) இரப்பர் வாரின் மேல் வேறுபட்ட சரிவில் செலுத்தும் போது தேவையற்ற குப்பைகள் அதன் மேல் வேறுபட்ட உராய்வுத் தன்மையால் விதைகளில் இருந்து பிரிந்துவிடும். இரப்பர் வார் தொடர்ந்து மேல் நோக்கி செல்வதால் குப்பைகளைப் பிரித்து விடும். அப்பொழுது, விதைகள் சரிவின் கீழ் வந்து சேகரித்துக் கொள்ளும்.
சுழல் பிரிப்பான்
விதைகளை அவற்றின் வடிவம் மற்றும் உருளும் திறனைக் கொண்டு பிரிக்கின்றது. இக்கருவி இதனில் சுழல் வடிவ நடுநிலை அச்சினைச் சுற்றி உலோகத் தாள் கீற்றுகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இக்கருவி செங்குத்தாக வைக்கப்பட்டிருக்கும். திறந்த வெளித் திருகு சுமைக் கொண்டு செல்லும் கருவி போல இருக்கும். உள்புற சுழல் வழியே விதைகளை அனுப்பவேண்டும். உருண்ட விதைகள் சரிவின் வேகமாகவும் தட்டையான மற்றும் கோணல் வடிவமுள்ள விதைகள் மெதுவாகவும் சரிந்து செல்லும்.
விதைகளின் வேகத்தைப் பொருத்து அவை உருளும் கோளப்பாதை அதிகரித்து, உள் சுழலில் இருந்து வெளிச் சுழலுக்கு விதைகள் வந்து சேரும். வேகம் குறைந்த விதைகள் உள்புறச் சூழலில் இருந்து வெளிச் சூழலுக்கு விதைகள் வந்து சேரும். வேகம் குறைந்த விதைகள் உள்புறச்சூழலில் சேகரிக்கப்பட்டுவிடும்.
12_spiral
மிதவை பிரிப்பான்
மிதவை தன்மையானது முழுமையடைந்த மற்றும் முழுமையடையாத விதைகளின் அடர்த்திக் கொண்டு மாறுபடும். இவ்விரு விதைகளின் இடைப்பட்ட அடர்த்திக் கொண்ட திரவம் பயன்படுத்தப்படும். அந்தத் திரவத்தின் ஒப்பு அடர்த்தியைக் கொண்டு, முழுமையான விதைகள், மூழ்கிவிடும், ஆனால் முழுமையடையாத விதைகள் மிதக்கும்.

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites